top of page

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU AYDINLATMA METNİ
Naz Bayatlı ve Leonis Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri San. Tic. Ltd Şti tarafında seminerler, eğitsel konular, danışmanlık ve faaliyetlerimiz çerçevesinde verdiğimiz hizmetlerde sizlerden aldığımız kişisel bilgileri toplama ve işleme konusunda aşağıdaki
aydınlatma metnini okumanızı rica ederiz.


1.VERİ SORUMLUSU:
Tarafımızdan alınan kişisel verileriniz için “Veri Sorumlusu” Naz BAYATLI VE LEONİS EĞİTİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SAN TİC LTD ŞTİ ‘DİR.         ( Vergi Dairesi Göztepe / Vergi No: 6081339570 )


2.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ:
Kişisel verileriniz, İş Sahibinin Sosyal medya hesapları, İş Sahibinin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar, iş ortakları, tedarikçi vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.


3.KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMANIN HUKUKİ SEBEPLERİ VE İŞLEME AMAÇLARI:
İş Sahibi tarafından işlenebilecek kişisel verileriniz, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıda belirtilmiştir.

  • İş Sahibine Elektronik yollarla gönderilen Danışana ait Yazılı Metinler, fotoğraf ve video çekimleri ve SMS iletileri,

  • Danışan Adı-Soyadı, GSM Numarası ve E-Mail Adresi,Doğum Tarihi,Doğum Yeri ve TC kimlik numaranız.


4.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ/KURULUŞLAR:
Kişisel Verileriniz, KVKK 8.Maddesine göre ilgili kişinin rızası olmadan aktarılamaz. Ancak,5.Maddenin 2.fıkrasında ve yeterli önlemler alınması kaydıyla ,6.maddenin 3.fıkrasında belirtilen şartlardan birinin bulunması halinde ilgili kişinin rızası bulunmadan aktarılabilir. Kişisel Verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.
Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz; gerektiğinde Emniyet Müdürlüğü, Yerel Yönetimler gibi otoriteler, Bakanlıklar, yargı mercileri, idari merciler gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya rızanızın
bulunduğu kurum ve kuruluşlara kişisel verinin türüne bağlı ve amaçla sınırlı olarak yasal çerçeve içerisinde aktarılabilecektir.


5.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI:
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;
- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme Kurulca farklı bir yöntem belirleninceye kadar haklarınızla ilgili başvurular doğrudan şirketimize yazılı olarak yapılacaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde on sayfaya kadar ücret alınmayacak , On sayfayı geçen her bir sayfa için Kurulca belirlenen 1 TL alınacaktır. Başvurunun, Veri Sorumlusunun hatasından kaynaklandığı durumlarda Ücret İlgiliye iade edilecektir.


Yukarıda yapılan bilgilendirme çerçevesinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’a uygun olarak İş Sahibi tarafından yukarıdaki amaç, kapsam ve kategorilerde kişisel verilerimin toplanmasına, işlenmesine ve aktarılmasına rıza göstermekte
olduğunuzu beyan etmiş olmaktasınız.
Saygılarımızla,


Naz Bayatlı
Leonis Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri San. Tic.Ltd Şti.

bottom of page